Bezpłatnie przez 14 dni!

poczuj zawrotną prędkość ściągania plików z plikostrady
korzystaj legalnie z przeogromnych zbiorów muzyki, gier, filmów, programów oraz erotyki

REGULAMIN USŁUGI „PLIKOSTRADA“ Z DNIA 21.12.2012 r.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia oraz zasady korzystania z usługi elektronicznej Plikostrada (zwanej dalej „Usługą” lub „Plikostradą”).
 2. Usługodawcą świadczącym Usługę jest spółka Smart Tech Connect Ltd. z siedzibą w Dubaju, Meydan Office Tower, piętro 3, P.O. Box 450676, Zjednoczone Emiraty Arabskie (zwana dalej „Usługodawcą" lub „Administratorem").
 3. Użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem”) jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób skorzysta z Usługi lub z dowolnej strony internetowej przynależącej do Usługi.
 4. Usługobiorcą jest wyłącznie Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi (zwaną dalej „Umową”).
 5. Usługodawca oraz Usługobiorca są jedynymi stronami Umowy (zwanymi łącznie „Stronami”).

§ 2. ZAWIERANIE UMÓW

 1. Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi w podstawowym pakiecie cenowym (zwanym dalej „Pakietem Podstawowym“), poprzez zarejestrowanie formularza zamówienia zawierającego dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, unikalny adres email) wraz z oświadczeniem woli o akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. Formularz zamówienia o którym mowa w § 2 ustęp 1, znajduje się pod adresem https://www.plikostrada.pl lub pod innym adresem internetowym dowolnie wybranym przez Usługodawcę.
 3. Unikalnym adresem email, o którym mowa w § 2 ustęp 1, jest adres konta poczty elektronicznej, użytkowany wyłącznie przez Użytkownika składającego zamówienie, w jego własnym imieniu i z wyłączeniem osób trzecich.
 4. Wszelkie informacje zamieszczone na stronach internetowych Usługi lub na innych stronach internetowych promujących Usługę, należy w razie wątpliwości poczytywać jedynie za zaproszenie do złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo do odrzucenia złożonej przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy, bez wymogu uzasadnienia powodów odrzucenia oferty.
 6. Usługodawca odrzuca ofertę zawarcia Umowy złożoną przez Użytkownika, który oświadczył w formularzu zamówienia, iż nie ukończył 18 roku życia.
 7. Usługodawca informuje Usługobiorcę o przyjęciu i zaakceptowaniu jego oferty zawarcia Umowy, poprzez przesłanie na unikalny adres email Usługobiorcy wiadomości email zawierającej link aktywacyjny.
 8. Usługobiorca składa Usługodawcy żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi, poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę. W razie wątpliwości poczytuje się, iż moment uruchomienia linku aktywacyjnego decyduje o chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 9. Umowa jest umową zawieraną na czas określony.
 10. Umowa zawierana jest na pełen okres świadczenia Usługi (zwany dalej „Okresem Świadczenia Usługi“), na który składają się łącznie czternastodniowy okres bezpłatnego świadczenia Usługi (zwany dalej „Okresem Bezpłatnym“ oraz dwunastomiesięczny okres odpłatnego świadczenia usługi (zwany dalej „Okresem Płatnym“).
 11. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Okres Świadczenia Usługi liczony jest w sposób ciągły począwszy od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę i nie obejmuje on ewentualnych okresów zawieszenia świadczenia Usługi.

§ 3. ŚWIADCZENIA WZAJEMNE

 1. Przedmiotem świadczenia Usługi, świadczonym przez Usługodawcę, jest zapewnienie Usługobiorcy dostępu do serwerów sieci Usenet, w zakresie umożliwiającym Usługobiorcy transfer zamówionego limitu pakietów danych w postaci wiadomości zorganizowanych w tekstowe oraz binarne grupy dyskusyjne.
 2. Usługa świadczona jest w trzech pakietach cenowych, określonych w § 10 „Pakiety Cenowe“.
 3. Zarejestrowanie formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 ustęp 1, skutkuje zamówieniem Usługi w Pakiecie Podstawowym, określonym w § 10 „Pakiety Cenowe”.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej za Usługę (zwanej dalej „Abonamentem“), określonej § 10 „Pakiety Cenowe“, stanowiącej wynagrodzenie Usługodawcy za świadczoną przez niego Usługę.
 5. W okresie pierwszych czternastu dni od momentu zawarcia Umowy, Usługa świadczona jest bezpłatnie w limicie transferu pakietów danych wynoszącym 2 GB, co następuje w ramach Okresu Bezpłatnego.
 6. Limit transferu pakietów danych, przysługujący Usługobiorcy w trakcie trwania Okresu Bezpłatnego jest niezależny od limitu transferu pakietów danych jaki przysługuje Usługobiorcy w ramach Okresu Płatnego.
 7. W trakcie trwania czternastodniowego Okresu Bezpłatnego, Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności podania przyczyny. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim winno być dla swej skuteczności zrealizowane poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia woli w postaci wiadomości email, sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysłanej na adres [email protected]
 8. Usługobiorca, który podczas trwania Okresu Bezpłatnego uzna, iż nie jest zadowolony z Usługi bądź nie chce z niej dalej korzystać, jest bezwzględnie zobowiązany do odstąpienia od Umowy w sposób zgodny z postanowieniami § 3 ustęp 7, pod rygorem utraty możliwości późniejszego odstąpienia od Umowy po zakończeniu trwania Okresu Bezpłatnego.
 9. W trakcie trwania czternastodniowego Okresu Bezpłatnego, Usługobiorcy przysługuje prawo do zmiany Pakietu Podstawowego na inny wybrany przez siebie pakiet cenowy, co następuje poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli w postaci wiadomości email wysłanej na adres [email protected]

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca świadcząc Usługę obejmującą zapewnienie Usługobiorcy dostęp do sieci komputerowej Usenet oraz transmisję danych w ramach zwykłego przesyłu informacji (mere conduit), nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie danych.
 2. Usługodawca transmitując dane oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu (caching): nie modyfikuje danych, posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub okoliczności te wynikają z działań bądź zaniechań osób trzecich, na których zachowanie Usługodawca nie miał wpływu. W przypadku wystąpienia siły wyższej świadczenie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 4. W zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do wysokości Abonamentu uiszczonego przez Usługobiorcę, bez uwzględniania utraconych korzyści.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z problemy z dostępem do Usługi, jeśli przyczyny tych problemów nie leżą po stronie Usługodawcy. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której problemy z dostępem do Usługi wynikają lub leżą po stronie operatora internetowego Usługobiorcy, dostawcy serwerów poczty elektronicznej Usługobiorcy, nieprawidłowej konfigurację komputera Usługobiorcy lub obecność szkodliwego oprogramowania na komputerze Usługobiorcy.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Usługi do realizacji celów bezprawnych, w szczególności do dostarczania lub transferowania treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających przepisy prawa autorskiego oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do Usługi. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy z tytułu bezprawnego skorzystania z Usługi przez osoby inne niż Usługobiorca.
 3. Usługobiorca rejestrując formularz zamówienia, o którym mowa w § 2 ustęp 1, zobowiązany jest do:
  1. podania kompletnych i prawdziwych danych osobowych, umożliwiających identyfikację Usługobiorcy w toku zwykłych czynności, bez ponoszenia dodatkowych nakładów przez Usługodawcę,
  2. posłużenia się unikalnym adresem email, użytkowanym zgodnie z zasadami ustalonymi przez dostawcę tego adresu.
  3. powstrzymania się od zamawiania Usługi bez rzeczywistej chęci przetestowania lub korzystania z Usługi.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek ze zobowiązań niepieniężnych określonych § 5 ustęp 3.
 5. Naprawienie szkody, o której mowa § 5 ustęp 3, nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 200 zł.
 6. Usługodawcy przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku dopuszczenia się przez Usługobiorcę rażącego naruszenia przedmiotowo istotnych postanowień Umowy lub rażącego naruszenia przepisów obowiązującego prawa, co nastąpi na czas trwania takiego naruszenia.
 7. Usługobiorca pozostający w zwłoce z uiszczeniem Abonamentu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów postępowania windykacyjnego prowadzonego w celu wyegzekwowania zaległego Abonamentu, w szczególności do:
  1. uiszczenia kwoty piętnastu złotych za pisemne wezwanie do zapłaty wysłane dłużnikowi przez Usługobiorcę drogą listowną,
  2. uiszczenia kwoty trzydziestu złotych za pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane dłużnikowi i przygotowane przez profesjonalną kancelarią prawną zatrudnioną do tego celu przez Usługodawcę,
  3. uiszczenia odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, za każdy dzień pozostawania w zwłoce,
  4. pokrycia innych kosztów wynikających z faktu pozostawania przez Usługobiorcę w zwłoce, o ile ponoszenie przez Usługodawcę wskazanych kosztów będzie celowe i racjonalnie adekwatne ze względu na konieczność dochodzenia zaległego Abonamentu.

§ 6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych w bazie danych Usługodawcy, w celu i zakresie potrzebnym dla realizacji postanowień Umowy.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy, przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji Usługi i nie będą udostępniane innym podmiotom, o ile potrzeba taka nie wyniknie z konieczności zastosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.
 3. Usługobiorca ma w każdym momencie prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administratorem zbioru danych osobowych, do którego wpisywane są dane Usługobiorcy jest Usługodawca.

§ 7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Kopiowanie, reprodukowanie lub inne powielanie treści redakcyjnych oraz pozostałych elementów Plikostrady (w tym graficznych oraz informatycznych) i przynależących do niej stron internetowych, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Strony ustalają, iż podstawą do złożenia reklamacji może być wyłącznie brak zgodności Usługi oraz sposobu jej świadczenia, z warunkami Umowy określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 3. Reklamacja musi zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz unikalny adres email Usługobiorcy składającego reklamację.
 4. Prawo dochodzenia przez Usługobiorcę roszczeń wynikających z Umowy na drodze postępowania sądowego dopuszczalne jest jedynie w przypadku wcześniejszego skorzystania z postępowania reklamacyjnego, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej Usługobiorcy.
 5. Podstaw reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane wyłącznie z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada, w szczególności okoliczność:
  1. niezapoznania się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu,
  2. realizacji Usługi na rzecz osoby innej niż Usługobiorca, jeśli pozyskanie przez tę osobę dostępu do Usługi nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania oprogramowania klienckiego lub łącz telekomunikacyjnych po stronie Usługobiorcy.

§ 9. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca realizując ciążące na nim obowiązki informacyjne, przekazuje Usługobiorcy treść Regulaminu utrwalonego w postaci tekstowego dokumentu w formacie PDF.
 2. Bez względu na realizację obowiązków informacyjnych ciążących na Usługodawcy na podstawie niniejszej Umowy oraz z mocy obowiązującego prawa, Usługobiorca oświadcza, że we własnym zakresie sporządzi wydruk niniejszego Regulaminu, lub zapisze jego kopię na innym stałym nośniku zapisu informacji.

§ 10. PAKIETY CENOWE

 1. Usługodawca świadczy Usługę w następujących Pakietach Cenowych:
  1. Pakiet Podstawowy – z odnawialnym limitem transferu pakietów danych wynoszącym 10 GB miesięcznie, przez okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych – w całkowitej cenie Abonamentu wynoszącej 96 zł (cena zawiera VAT) za cały Okres Świadczenia Usługi;
  2. Pakiet Rozszerzony – z odnawialnym limitem transferu pakietów danych wynoszącym 20 GB miesięcznie, przez okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych – w całkowitej cenie Abonamentu wynoszącej 144 zł (cena zawiera VAT) za cały Okres Świadczenia Usługi.
  3. Pakiet V.I.P. – z odnawialnym limitem transferu pakietów danych wynoszącym 40 GB miesięcznie, przez okres 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy kalendarzowych – w całkowitej cenie Abonamentu wynoszącej 240 zł (cena zawiera VAT) za cały Okres Świadczenia Usługi.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się uiścić całkowitą cenę Abonamentu za zamówioną Usługę, jednorazowo z góry za cały Okres Świadczenia Usługi, w terminie 14 dniu od momentu zawarcia Umowy.
 3. W razie wątpliwości poczytuje się, iż dniem uiszczenia Abonamentu jest dzień, w którym wynikająca z niego kwota wpłynie na rachunek bankowy Usługodawcy.

§ 11. WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 1. Umowa wygasa automatycznie z chwilą upływu okresu jej obowiązywania.
 2. W przypadku skutecznego skorzystania przez Usługobiorcę z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, przyjmuje się, iż Umowę uważa się za nigdy niezawartą, zaś Strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to co sobie świadczyły. W razie wątpliwości poczytuje się, iż zwrot świadczenia przez Usługobiorcę ogranicza się do usunięcia posiadanych przez niego składników Usługi.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy. Strony w takim przypadku oświadczają, iż ich intencją było złożenie oświadczenia woli, które w sensie gospodarczym najbardziej odpowiada ich pierwotnej intencji, przez którą należy rozumieć zawarcie odpłatnej Umowy o świadczenie Usługi.
 2. Postanowienia §12 ustęp 1 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania Umowy wyniknie w niej luka wymagająca uzupełnienia.
 3. Strony przyjmują, iż na okoliczność sporu w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia zawartej pomiędzy stronami Umowy, a prawem właściwym dla realizacji niniejszej Umowy jest prawo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
 4. Niezależnie od postanowień § 12 ustęp 3, Usługodawca oświadcza, iż gwarantuje Usługobiorcom mającym swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwość skorzystania z wszystkich uprawnień jakie przysługują konsumentom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułów 1-16e ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W razie wątpliwości, poczytuje się, iż prawa konsumenta określone we wskazanych przepisach zostały inkorporowane do treści niniejszej Umowy i można się na nie powoływać bezpośrednio.
 5. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporu pomiędzy Stronami jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby strony pozwanej.
 6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia wzajemnych roszczeń przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie (w trybie tzw. Elektronicznego Postępowania Upominawczego).
 7. Miejscem zawarcia Umowy jest miasto Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 8. Zmiana siedziby lub innych danych teleadresowych Usługodawcy nie powoduje zmiany warunków Umowy i następuje ze skutkiem wstecznym ex tunc, bez konieczności dokonywania odrębnej zmiany niniejszego Regulaminu.
 9. Zmiana adresu internetowego witryny prowadzącej do Usługi w szczególności zmiana lub dodanie nowej domeny internetowej jako adresu prowadzącego do Usługi nie powoduje zmiany warunków Umowy i następuje ze skutkiem wstecznym ex tunc, bez konieczności dokonania odrębnej zmiany Regulaminu.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie oraz przekazanie mu przez Usługodawcę elektronicznej faktury VAT za Usługę, przesłanej na unikalny adres email Usługobiorcy w postaci pliku w formacie PDF.
 11. Załącznik nr 1 "Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Plikostrada" oraz Załącznik nr 2 "Reguły porządkowe” stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 "Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Plikostrada"

Niniejszym z zachowaniem 14 (czternastu) dni liczonych od dnia zawarcia umowy, odstępuję od zawartej przeze mnie Umowy o świadczenie usługi Plikostrada.


............................
imię i nazwisko, adres email

Załącznik nr 2 "Reguły porządkowe”

Poniższe reguły porządkowe stanowią zbiór zasad porządkowych wedle których powinno odbywać się korzystania z Usługi przez Usługobiorców i należy je traktować jako integralną część Regulaminu. Poniższe reguły uwzględniają ogólne zasady korzystania z grup dyskusyjnych sieci Usenet oraz wytyczne, nakazy oraz zakazy wymagane przez dostawców sieci Usenet świadczących usługi na rzecz Usługodawcy.

Materiały dostępne poprzez Usługę mogą być chronione przez prawa autorskie lub patentowe posiadane przez Usługodawcę lub strony trzecie. Usługodawca zapewnia użytkownikowi ograniczoną licencję na dostęp i użycie Usług tylko dla celów osobistych. Zabronione jest wykorzystywanie znaków handlowych, towarowych i innych materiałów chronionych prawami autorskimi udostępnianych w ramach Usług. Poza wymienionymi wyżej wyjątkami, Usługodawca i licencjonowane przez niego osoby zastrzegają sobie wszelkie prawa do materiałów umieszczonych w ramach Usług.

Zabronione jest przechowywanie (poza pamięcią podręczną przeglądarek) materiałów zawartych na stronach www udostępnianych w ramach usług bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy. Zabronione jest również kopiowanie, reprodukcja, modyfikacja, publikowanie, dystrybucja lub inne wykorzystanie tych materiałów w celach komercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zastrzeżeń odnośnie praw autorskich lub ograniczeń zawartych lub dołączonych do zawartości lub części Usług.

Wysyłając wiadomości, pliki, wprowadzając dane lub korzystając z innej formy komunikacji w ramach Usługi, użytkownik deklaruje że jest uprawniony do takiego dysponowania wysłanymi danymi, a jednocześnie udziela usługodawcy wiecznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, nieograniczonej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na użycie, kopiowanie, licencjonowanie, adaptację, dystrybucję, wystawianie, publiczne udostępnianie, reprodukcję, transmisję, modyfikację, edycję i wykorzystanie na inne sposoby przekazanych danych, we wszystkich mediach znanych w bieżącej chwili jak i tych, które pojawią się w przyszłości. Zrzeka się on również praw do dochodzenia od usługodawcy jakichkolwiek rekompensat za przypuszczone lub stwierdzone naruszenia praw autorskich, praw do prywatności i publikacji lub moralnych w związku z korzystaniem z usług.

Usługodawca szanuje prawa autorskie i intelektualne należące do osób trzecich. Usługodawca może, według własnego uznania, usunąć wysłane materiały, zablokować konto lub uprawnienia do wysyłania materiałów każdemu użytkownikowi naruszającemu prawa autorskie innych osób. Usługodawca może również, według własnego uznania, usunąć lub zablokować dostęp do materiałów odnośnie których zostanie powiadomiony, że naruszają czyjeś prawa autorskie lub są przedmiotem działalności naruszającej te prawa. Jeśli ktoś uważa, że jego prawa autorskie zostały naruszone przy użyciu udostępnianej usługi, powinien on powiadomić usługodawcę podając opatrzone zwykłym lub elektronicznym podpisem dane osoby upoważnionej do działań w imieniu właściciela praw autorskich, adres właściciela, nr telefonu i adres e-mail, oświadczenie iż właściciel ten działając w dobrej wierze twierdzi że opisywane dane naruszają jego prawa autorskie, opis lokacji w której znajdują się te dane oraz oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych i posiadaniu praw autorskich do kwestionowanych danych lub prawa do występowania w imieniu posiadacza tych praw. Wymienione dokumenty należy przesłać na adres email [email protected] Wszelkie wyjaśnienia odnośnie zgłoszonych naruszeń mogą być przesłane do osoby je zgłaszającej. Usługodawca może umożliwić osobie zgłaszającej dochodzenie swoich praw na drodze sądowej przed ponownym umieszczeniem lub odblokowaniem dostępu do kwestionowanych danych w wyniku przesłanych wyjaśnień.

Uprawnienie użytkownika do dostępu do usług i ich użycie nie zawiera praw do komercyjnego wykorzystywania ani dalszej sprzedaży usług i ich zawartości, zbierania i używania jakichkolwiek spisów, opisów lub cen, pobierania lub kopiowania danych dotyczących konta w celu osiągnięcia korzyści. Zabronione jest używanie ramek lub podobnych technologii w celu umieszczenia znaków handlowych, logo lub innych chronionych prawami autorskimi informacji (włączając w to tekst, obrazy lub formatowanie strony) pochodzących z usług bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy. Nieautoryzowane użycie spowoduje odwołanie pozwolenia lub licencji udzielonej przez usługodawcę.

Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania innym danych logowania (nazwa użytkownika oraz hasło) otrzymanych po rejestracji konta. Przyjmuje również pełną odpowiedzialność za konfigurację i bezpieczeństwo konta, oprogramowania i sprzętu, jak również za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego konta. Usługodawca może zawiesić albo usunąć konto lub dostęp do usług z powodu szkód wyrządzonych w wyniku nieautoryzowanego użycia konta, na przykład w wyniku kradzieży danych logowania przy użyciu złośliwych programów typu koń trojański lub keylogger, pobranych z Internetu lub przesłanych e-mailem. Użytkownik zgadza się na powiadomienie usługodawcy natychmiast po stwierdzeniu kradzieży danych lub zaistnieniu takiej możliwości, jeśli może to spowodować wyrządzenie szkód przy użyciu jego konta. Użytkownik zobowiązuje się również prawidłowo wylogowywać się ze swojego konta na koniec każdej sesji.

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować szkodliwych działań, jak zdefiniowano przez usługodawcę w dalszej części warunków. Usługodawca może bez wcześniejszego powiadomienia podjąć wszelkie dostępne działania naprawcze, włącznie z żądaniem odszkodowania, w odpowiedzi na szkodliwe działania lub inne naruszenia niniejszych warunków. Szkodliwe działania obejmują (ale nie są ograniczone do): (i) naruszenie niniejszych warunków lub uruchamianie, instalowanie, przechowywanie, transfer lub udostępnianie w inny sposób oprogramowania, produktu lub usługi naruszającej te warunki; (ii) niestosowanie się do instrukcji podanych przez usługodawcę w celu zapewnienia jakości lub bezpieczeństwa usług; (iii) nieautoryzowane użycie (lub próby nieautoryzowanego użycia) lub sabotaż dowolnych komputerów, urządzeń lub sieci, jak również używanie czy kontrolowanie botów, flooding, klonowanie czy narzędzia do zbierania lub ekstrakcji danych; (iv) próby zakłócenia lub odcięcia dostępu do usług dowolnym użytkownikom lub komputerom (ataki DOS, DDOS, DNS spoofing); (v) fałszowanie informacji pozwalającej zidentyfikować użytkownika lub ukrywanie takiej informacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia, włącznie z działaniami typu "phishing"; (vi) wprowadzanie do sieci lub komputerów usługodawcy złośliwych programów (np. wirusów, wormów, koni trojańskich); (vii) nieautoryzowane skanowanie sieci innych użytkowników w poszukiwaniu luk zabezpieczeń; (viii) nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego (np. przy użyciu sniffera pakietów) lub inne próby przechwycenia informacji przeznaczonej dla innych użytkowników; (ix) nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń komputera, sieci czy konta innego użytkownika ("cracking"); (x) użycie programu/skryptu/polecenia przeznaczonego do zakłócenia sesji innego użytkownika, zarówno lokalnie jak zdalnie; (xi) "pharming", czyli użycie złośliwego oprogramowania, zakłócanie pracy serwerów DNS lub inne środki mające na celu przekierowanie użytkownika do strony WWW lub innego serwisu podszywającego się pod prawdziwy serwis w celu zebrania informacji osobistych, danych logowania lub innych informacji od użytkowników prawdziwego serwisu; (xii) używanie usług z przekroczeniem limitów transferu przydzielonych do wykupionego konta lub w sposób powodujący nadmierne obciążenie serwerów dostarczających usługi; (xiii) próby obejścia lub oszukania algorytmów mierzących czas, przepustowość lub inne parametry konieczne do udokumentowania wykorzystania usług; (xiv) nieautoryzowane udostępnianie innym osobom usług lub ich części; (xv) przejmowanie adresów IP; (xvi) pośrednie lub bezpośrednie wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja adresów e-mail dla celów wysyłki niepożądanej korespondencji masowej (spam), chyba, że w obrębie zamkniętej listy wysyłkowej obejmującej członków grupy dyskusyjnej, którzy dobrowolnie się na taką listę zapisali, odbieranie odpowiedzi na spam, celowe wysyłanie przesadnie dużych załączników do jednego odbiorcy, przekazywanie spamu; (xvii) utrzymywanie otwartego serwera poczty (open relay) lub otwartego proxy; (xviii) grożenie innym przy użyciu usług; (xix) reklamowanie lub rozsyłanie listów – łańcuszków, piramid finansowych czy fałszywych alarmów; (xx) używanie usług w połączeniu z lub przy wsparciu serwera e-mail bez stosownych uprawnień (tam, gdzie takie uprawnienia są wymagane); (xxi) obecność na ogólnie uznanej liście wysyłających niepożądane wiadomości e-mail oraz (xxii) używanie meta-tagów lub innego „ukrytego tekstu” zawierającego nazwę usługodawcy, domenę usługodawcy lub znaki handlowe związane z usługą.

Użytkownik zobowiązuje się przeczytać listę często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących Usenetu (dostępną pod adresem http://www.faqs.org/faqs) przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z usług, jak również stosować się do następujących ograniczeń przy wysyłaniu wiadomości: (i) wszystkie wiadomości, włączając w to wiadomości wysyłane jednocześnie na różne grupy (cross-posting) muszą spełniać warunki narzucane przez różne konwencje, przewodniki czy normy kulturowe panujące na każdej z grup oraz w Usenecie jako całości; (ii) wysyłanie wiadomości, materiałów lub działania, które usługodawca uzna za naruszające prawo, obsceniczne, zawierające pogróżki lub nawołujące do nienawiści czy rasistowskie jest zabronione, chyba, że nazwa, regulamin lub FAQ danej grupy uważa takie materiały lub działania za dopuszczalne lub zachęca do nich; (iii) zabronione jest wysyłanie 20 lub więcej kopii tego samego artykułu w okresie 45 dni ("spamowanie") lub powtarzające się wysyłanie artykułów nie będących w tematyce grupy, włącznie z wiadomościami o charakterze komercyjnym (chyba, że na wyraźne życzenie); (iv) zabroniony jest nadmierny cross-posting; (v) Zabronione jest wysyłanie artykułów z zafałszowanymi nagłówkami. Zniekształcanie adresu e-mail dla ochrony przed gromadzeniem przez oprogramowanie używane przez spammerów jest dopuszczalne, pod warunkiem że adres pozostanie możliwy do odtworzenia. Dopuszczalne jest również użycie anonimowych remailerów, o ile nie łamie to w inny sposób niniejszych warunków. Niedopuszczalne jest również kasowanie wiadomości wysłanych przez inne osoby, poza wiadomościami których nagłówki zostały zafałszowane aby wyglądały, jak wysłane przez użytkownika, oraz wiadomościami na grupach, na których użytkownik jest oficjalnym moderatorem.

Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że: (a) nie będzie korzystał z usług w sposób który będzie: (i) ograniczał lub uniemożliwiał innym użycie usług w pełnym zakresie; (ii) nielegalny, obrażający, obsceniczny, wulgarny, pornograficzny, niemoralny, (iii) stanowił lub zachęcał do zachowań przestępczych czy w inny sposób naruszał prawo, (iv) naruszał prawa stron trzecich, włączając w to prawa autorskie, intelektualne lub patentowe, prawo do prywatności i inne prawa własności, (v) wprowadzał do sieci lub rozpowszechniał wirusy i inne złośliwe oprogramowanie, (vi) zawierał informację, oprogramowanie lub inne materiały natury komercyjnej, (vii) zawierał treści reklamowe lub oszukańczy marketing online, (viii) zawierał fałszywe lub mylące informacje na temat pochodzenia wiadomości lub zdarzenia, lub (ix) naruszał warunki korzystania z dowolnej usługi lub technologii dostępnej w ramach usług; (b) ma co najmniej 18 lat; (c) korzystanie z usług nie jest zabronione przez obowiązujące lokalnie prawo oraz (d) wszystkie informacje dostarczone w trakcie rejestracji są i pozostaną prawdziwe i dokładne.

Użytkownik zgadza się chronić usługodawcę oraz pracowników, partnerów, agentów, licencjodawców, oraz licencjobiorców usługodawcy przed odpowiedzialnością prawną i kosztami powstałymi w wyniku oskarżeń spowodowanych naruszeniem przez użytkownika niniejszych warunków, włączając w to koszty i opłaty adwokackie, jak również do współpracy w rozsądnym zakresie przy obronie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pełnej kontroli, na własny koszt, nad obroną w procesach o odszkodowania. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dążył do żadnej ugody bez pisemnej zgody usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do, bez uprzedniego powiadomienia, ograniczenia, zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia dowolnej części usług w dowolnym czasie, włącznie z dostępnością dowolnej usługi, bazy danych lub zawartości. Usługodawca może również limitować dostęp do niektórych usług, jak również ograniczyć dostęp użytkownika do części lub całości usług bez powiadomienia lub prawa do odszkodowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do instalacji i użycia, lub do wymagania od użytkownika instalacji i użycia, wszelkich stosownych programów lub urządzeń zabezpieczających przed naruszaniem niniejszych warunków. Usługodawca nie odpowiada przed użytkownikiem lub stroną trzecią za zablokowanie konta użytkownika lub dostępu do usług.

Usługodawca może, według swojego uznania, zamieszczać łącza do witryn oferujących różne usługi, produkty i informacje. Jako że witryny te nie są kontrolowane ani tworzone przez usługodawcę, nie może on zagwarantować dokładności i kompletności informacji uzyskanych poprzez te łącza. W związku z powyższym, usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji dostępnych na tychże stronach. Łącza te nie mogą być traktowane jako rekomendacja możliwości czy usług innego usługodawcy, jako że usługodawca nie kontroluje jakości, dokładności i pełności zawartej pod ich adresem informacji.

Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę iż komunikacja z serwerami usługodawcy nie jest poufna i może zostać przechwycona i przeczytana przez inne osoby, i poprzez taką komunikację nie jest tworzony żaden poufny, ani wiążący stosunek z usługodawcą inny, niż wynikający z niniejszych warunków, polityki prywatności usługodawcy lub umowy zawartej przy zakupie usług.

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić działanie usług, jednakże nie gwarantuje on nieprzerwanego i bezbłędnego działania. Jako że usługodawca nie monitoruje ani nie kontroluje zawartości wysłanej za pośrednictwem usług, możliwe jest że dostępne dane zawierać będą niedokładności lub błędy, jak również mogą być dodawane, zmieniane i usuwane przez osoby trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszelką zawartość dostępną w usługach odpowiada osoba umieszczająca ją, jak również fakt, że część materiałów dostępnych w ramach usług może mieć charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, obrażający lub może zawierać błędy. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie dane które umieszcza, wysyła e-mailem lub w inny sposób udostępnia poprzez usługi. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość, błędy i niedopatrzenia w pobranym materiale, jak również za żadne straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku użycia pobranej zawartości.

Usługodawca nie jest w stanie i nie poddaje przeglądowi wszystkich materiałów umieszczonych w ramach usług, nie jest również odpowiedzialny za żaden materiał wysłany przez użytkownika. Usługodawca jednakże zastrzega sobie prawo do, w dowolnym czasie, dostępu, zachowania lub udostępniania wszelkiej informacji (również danych osobowych użytkownika), jak również umożliwienia tego swojemu dostawcy usług, w pełnym zakresie, zgodnie z uznaniem swoim lub swojego dostawcy usług, w celu: (i) spełnienia wymogów prawnych, organów ścigania lub odpowiedniej agencji zajmującej się zwalczaniem pornografii dziecięcej; (ii) egzekwowania postanowień niniejszych warunków; (iii) umożliwienia dochodzenia swoich praw przez strony, których prawa autorskie lub inne zostały naruszone; (iv) zabezpieczenia praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego usługodawcy, jego licencjobiorców, dostawców usług, użytkowników lub bezpieczeństwa publicznego; (v) zabezpieczenia usługodawcy od odpowiedzialności karnej lub cywilnej lub (vi) zapewnienia użytkownikowi dostępu do usług. Dodatkowo usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub do usunięcia wszelkiej informacji lub materiałów, w całości lub w części, które według uznania usługodawcy są niepożądane, niezgodne z niniejszymi warunkami lub innymi prawami.

W CAŁYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ŚWIADCZONE USŁUGI, WŁĄCZNIE Z WSZELKĄ DOSTĘPNĄ POPRZEZ NIE LUB INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z WITRYNĄ WWW ZAWARTOŚCIĄ LUB INFORMACJĄ, SĄ UDOSTĘPNIANE "TAKIE, JAKIE SĄ". USŁUGODAWCA, JEGO LICENCJOBIORCY ORAZ DOSTAWCY USŁUG NIE DAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI ODNOŚNIE TYCH USŁUG LUB DOWOLNEJ WITRYNY WWW DO KTÓREJ ZAMIESZCZANE SĄ ŁĄCZA, ZARÓWNO WYRAŻANEJ JAK DOMYŚLNEJ, WŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. PRZYJMUJESZ NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO PODCZAS UŻYCIA USŁUG, WITRYNY WWW ORAZ WITRYN DO KTÓRYCH ZAMIESZCZANE SĄ ŁĄCZA. Usługodawca ORAZ JEGO LICENCJOBIORCY I DOSTAWCY USŁUG nie gwarantują, że materiały i funkcje dostępne w usługach będą dostępne bez przerw i błędów, że uszkodzenia zostaną naprawione lub że usługi oraz serwery je zapewniające są wolne od wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Usługodawca, JEGO LICENCJOBIORCY, DOSTAWCY USŁUG oraz WSZYSCY współpracownicy WYMIENIONYCH nie odpowiadają za użycie usług, włącznie z, ale nie ograniczając do, zawartości czy dowolnych błędów w niej zawartych.

Użytkownik akceptuje wszelkie ryzyko związanie z pobieraniem lub w inny sposób pozyskiwaniem zawartości poprzez udostępniane usługi i odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub inne straty, które mogą wyniknąć z pobrania wszelkiej zawartości.

DODATKOWO, W CAŁYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, USŁUGODAWCA, JEGO LICENCJOBIORCY, DOSTAWCY USŁUG ORAZ PARTNERZY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKŁE, SPECJALNE, SKUTKUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ LUB CYWILNĄ I INNE USZKODZENIA, WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I/LUB ZAWARTOŚCIĄ LUB INFORMACJĄ POPRZEZ NIE OTRZYMANĄ. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z USŁUG, MOŻESZ JEDYNIE ZREZYGNOWAĆ Z KORZYSTANIA Z NICH.

Wszelkie działania w odniesieniu do korzystania z usług muszą zostać podjęte w ciągu 1 roku od zaistnienia przyczyny. W przypadku działań wynikłych z konieczności wyegzekwowania postanowień niniejszych warunków strona skarżąca może wnosić o zwrot kosztów i opłat prawniczych. W przypadku decyzji sądowej o nieważności któregoś z postanowień niniejszych warunków, zostanie on anulowany w najmniejszej możliwej rozciągłości, tak że pozostałe warunki nie przestaną obowiązywać. Dostawcy usług związanych z działalnością usługodawcy są stroną trzecią.

Wszelkie powiadomienia przesyłane przez usługodawcę użytkownikowi zgodnie z niniejszymi warunkami mogą być dostarczane przez zamieszczenie w usługach, wysyłkę pocztą lub pocztą elektroniczną, w dwóch ostatnich przypadkach na adres podany przy rejestracji. Powiadomienia do usługodawcy mogą być dostarczane: (a) w przypadku naruszeń praw autorskich lub intelektualnych wyłącznie do wyznaczonych przez usługodawcę osób podanych powyżej; (b) w przypadku podejrzeń naruszenia niniejszych warunków na adres [email protected] oraz (c) w pozostałych przypadkach – na adres usługodawcy podany w witrynie WWW, www.plikostrada.pl.